Evaluering av Du store verden!

Click for more
Last ned rapporten
v/professor Odd Are Berkaak


Internasjonal kultur til permanent scene?

- Kommentar til Odd Are Berkaaks evaluering


Berkaak gir en meget positiv konklusjon der han bekrefter Du store verden!s viktige rolle innenfor norsk og internasjonalt kulturarbeid. Rapporten peker også på svakheter og utfordringer og gir anbefalinger til videre utvikling. Da Du store verden! i 2002 endelig oppnådde statstilskudd til drift over statsbudsjettets Post 74 stod vi ved et veiskille og så viktigheten av en total evaluering av Du store verden!. Odd Are Berkaak har gjennomført en rekke studier av institusjoner og programmer innenfor det flerkulturelle kunstfeltet i Norge, og han tok på seg oppgaven med interesse.

Evalueringen gir Du store verden! en meget positiv konklusjon og bekreftelse av et viktig arbeid innenfor norsk (og internasjonalt) kulturliv, samtidig som den setter fingeren på viktige svakheter og utfordringer, og gir en rekke konstruktive anbefalinger til en klargjøring av budskap, samt organisasjon og veivalg for virksomheten. Rapporten vil bli behandlet ved en nettverkssamling i november 2004, hvoretter organisasjonen vil arbeide videre med de utfordringer den representerer.

Sitater s. 47/48 - Konklusjoner:
""Aller først er det viktig å slå fast at Du store verden! er en organisasjon som spiller en viktig rolle i norsk kunstliv. Det er ingen andre institusjoner eller organisasjoner som utfører den samme oppgaven. Som vi forsøkte å vise innledningsvis, forvalter nettverket en kulturpolitisk oppgave som står helt sentralt i dagens politiske utvikling både nasjonalt og internasjonalt. I en verden preget av økende internasjonalisering, er det av avgjørende viktighet å ha institusjoner og kompetanse på dette området.

En hovedkonklusjon når det gjelder Du store verden! må være at de har lykkes relativt bra i sitt arbeid sett på bakgrunn av de ressursene de har hatt tilgang til på ulike faser av sin korte tilstedeværelse på den norske kunstscenen. Det skiller seg kanskje allikevel ut et par felter hvor man kan oppnå forbedringer. ""

Sitater s. 4 - Du store verden!:
""Vi ser med en gang et nært slektskap med det kunst- og kultursynet som utformes i UNESCOs "kulturmelding", den såkalte Cuellar-rapporten Our Creative Diversity fra 1996.

DSV! er en lokal variant av den postnasjonale kulturpolitiske bevegelsen som for alvor kom til overflaten på 1990-tallet i den vestlige verden.

DSV! representerer et overordnet kulturpolitisk perspektiv som er i tråd med sterke internasjonale strømninger, og som i økende grad reflekteres i norske kulturmeldinger.
""

(Last ned rapporten (PDF) ved å klikke på bildet)


Internasjonal kultur til permanent scene?

- Kommentar til Odd Are Berkaaks evaluering

Onsdag 10. mars 2004 presenterte Odd Are Berkaak sin evaluering av Du store verden! i et åpent møte på MS Innvik i Oslo. Han la der frem en rekke anbefalinger som Du store verden! vil ha stor nytte av i videreutviklingen av organisasjonen. En blant mange anbefalinger fra Berkaak er at Du store verden! får etablert en permanent scene for visning av internasjonal kunst. Vi mener forslaget har en rekke både negative og positive sider som vi er åpen for å drøfte.Verdifull evaluering

Berkaak har utført en prosessorientert gjennomgang av Du store verden! og tatt utgangspunkt både i tilgjengelig skriftlig materiale, samtaler med sentrale personer i organisasjonen og informasjon hentet inn fra nettverkets medlemmer. Resultatet er en skriftlig analyse av Du store verden!s målsetninger og arbeid, fra nettverkets spede barndom i 1995 og frem til i dag. Mot slutten av dokumentet presenterer Berkaak en serie anbefalinger, som basert på hans erfaringer vurderes som gode prioriteringer for videre å styrke nettverkets virksomhet.

Du store verden!s styre og sekretariat er udelt meget positive til resultatet av Berkaaks evaluering. Den gir en rekke anbefalinger som vil bli drøftet og lagt til grunn for å utvikle en mer effektiv drift av nettverket. Dette vil bli gjort gjennom diskusjoner med styre og nettverk.
 

Scene for internasjonal kunst

Så vel presse som flere medlemmer av nettverket har merket seg at Berkaak anbefaler Du store verden! å etablere en permanent scene til å fremføre kunst. Han legger her til grunn at dette vil bidra til synliggjøring, samt forsterke nettverksarbeidet. Du store verden!s administrasjon vil presisere at en oppfølging av dette vil være gjenstand for grundig drøfting i nettverkets fora i forkant av en eventuell endring av dagens praksis. Vi vil nå bare signalisere følgende argumenter for og imot en slik scene.

Det må først være sagt at Du store verden! verken har format eller kapasitet til alene å etablere et eget spillested / scene. Det vil dessuten være i strid med nettverkets grunntanke. Det vil gjøre nettverkets administrasjon til en konkurrent for mange av nettverkets nåværende medlemmer. En fast etablering bør dermed være i nært samarbeid med andre aktører i sektoren.

Du store verden! er videre et landsdekkende nettverk. Det er derfor ingen selvfølge at en eventuell scene som nettverket velger å knytte seg til, skulle være i Oslo.

Forslaget om en permanent scene vil endelig fort bidra til å opprettholde skillet mellom en vestlig kulturtradisjon og ”de andre”. Dette gjelder dersom ideen kun er å samle aktører som befatter seg med internasjonal kultur i betydningen multi- eller flerkultur. Over de senere årene har vi i flere kunstsektorer sett en positiv utvikling, hvor profesjonelle ikke-vestlige kunstnere er blitt synliggjort gjennom etablerte hus, på lik linje med andre kunstnere. Denne tanken har også ligget til grunn for scenevalg Du store verden! har gjort for en rekke av sine prosjekter.
 

Hus for internasjonalt orientert kunst

Når motforestillingene er luftet vil Du store verden! likevel løfte ideen om at det etableres et hus for den nye og internasjonalt orienterte kunsten på bred basis. Her må forstås at huset gir rom for frie grupper, gjestende artister og mindre institusjoner, og at det blir et samarbeid mellom allerede etablerte institusjoner på området.

Vi kan med denne tanken la oss inspirere av Berlin slik de har valgt å gjøre det med sitt Haus der Kulturen der Welt, Ideen må gjerne ses på som et svar på operaen som nå bygges i Bjørvika i Oslo. Her har vi fått et nasjonalt spleiselag på formidling av en eksklusiv vestlig kunstform. Ønsker vi tilsvarende å rette blikket fremover og satse på den nye og internasjonalt orienterte kunsten?
 

TrAP
Kongens gate 2, 0153 OSLO
Tlf. +47 22 41 59 00
E-post post@trap.no