Vedtekter for Transnational Arts Production 2014

Vedtatt 31. mai 1999 i Oslo - endret i årsmøte 14. april 2005, 8. mai 2008, 31. mai 2010, 21. mars 2011 og 24. april 2014

§1
Nettverkets navn er Transnational Arts Production.

§2
Transnational Arts Production er en non profit, livssynsmessig og partipolitisk uavhengig forening med de formål som er angitt i § 3.

§3
Transnational Arts Production skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

§4
Transnational Arts Productions medlemmer er organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner. Medlemskap tegnes ved innbetaling av årsavgift til nettverket, fastsatt av årsmøtet.

§5
Transnational Arts Productions styre skal ha minst 5 medlemmer og i tillegg 2 varamedlemmer. Styremedlemmene velges for en periode på 2 år, med rullerende utskifting. Minst 2 styremedlemmer skal hentes fra organisasjoner i Transnational Arts Productions medlemsmasse, og i følge loven sitter styremedlemmer som privatpersoner, ikke som representant for sin arbeidsgiver. Styremedlemmene og styreleder velges av årsmøtet. Forøvrig konstituerer styret seg selv.

§6
Styret skal forvalte nettverket og det som vedkommer det i samsvar med dets formål og vedtekter.

§7
Transnational Arts Productions signatur og prokura innehas av styreleder og daglig leder hver for seg. Styret gjør vedtak i møte. Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede og ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Er leder ikke tilstede har møteleder dobbeltstemme.

§8
Årsmøtet er nettverkets øverste organ.
Transnational Arts Productions årsmøte omfatter alle nettverkets medlemmer og skal vedta årsregnskap, årsrapport og strategi, samt velge nytt styre og valgkomité. Årsmøtet orienteres om budsjett og virksomhetsplan. Skriftlig innkalling sendes medlemmene 5 uker i forveien. Forslag til saker må være sendt sekretariatet senest tre uker før årsmøtet, og saksdokumenter må være sendt medlemmene senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mai, hvert år. Årsmøtet er vedtaksdyktig når minst 1/3 av medlemmene er til stede, personlig eller ved fullmakt. Ingen medlemmer kan ha mer enn 3 fullmakter.

§9
Styret har fullmakt til å engasjere en daglig leder og etablere et sekretariat.

§ 10
Transnational Arts Productions styre har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 mnd. etter dets utgang. Regnskapsloven av 13. mai 1977 nr. 35 kommer til anvendelse.

§ 11
Avgjørelse om avvikling av Transnational Arts Production fattes i 2 årsmøter med minst 2/3 flertall, hvorav ett kan være ekstraordinært. Ved avvikling disponeres Transnational Arts Productions overskudd i henhold til foreningens målsetting.

§ 12
Årsmøtet kan fatte vedtak om vedtektsendringer med 2/3 flertall.

§ 13
Styret kan, eller skal når minst 20% av medlemmene krever det, kalle inn til ekstraordinært årsmøte med minst 4 ukers varsel. 

Se PDF-utgave av vedtektene

TrAP
Kongens gate 2, 0153 OSLO
Tlf. +47 22 41 59 00
E-post post@trap.no